มารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกัน !!!.

มารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกัน !!!.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรม

ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพมาเป็นเวลานาน . หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มี 2 สาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม – หลักสูตร 5 ปี ที่ผลิตสถาปนิกที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สามารถให้บริการต่อสังคม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคม และรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีบุคลิกภาพเป็นที่เชื่อถือของสังคม ร่วมถึงสามารถผลิตสถาปนิกที่สามารถปฏิบัติวิชาชีพในระดับสากลได้ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย – หลักสูตร 5 ปี ที่ผลิตสถาปนิกที่มีความรอบรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมไทยและอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและสากล และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพและองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ อย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ.ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook : Faculty of Architecture, Silpakorn UniversityWebsite : https://arch.su.ac.th/#SilpakornUniversity #SU #ทีมศิลปากร